1
Untitled Document

รายงานส่งเสริมทันตสุขภาพ สำนักทันตสาธารณสุข

คำำอธิบายข้อมูล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้จังหวัดใช้วางแผนประเมินผลงานส่งเสริมทันตสุขภาพ
ข้อมูลชุดนี้ กำหนดให้ผู้ปรับปรุงคือ user ระดับ พื้นที่ ได้แก่ PCU และ รพ.สต.
โดยปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือน ตุลาคม (1-10 ตค)
การเลือกระดับรายงาน เลือกได้ 2 แบบ คือ รายงานระดับจังหวัด และ รายงานระดับ CUP
   ดูรายงานระดับจังหวัด ในช่องเลือกCUP ไม่ต้องเลือกให้เป็นค่าว่างไว้
   ดูรายงาน ระดับ CUP ให้เลือก CUP ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม เลือก
   จะขึ้นรายชื่อหน่วยบริการเพื่อทำรายงาน ให้ท่าน คลิ้กที่หน้าชื่อหน่วยบริการเพื่อเลือกแสดงผล และกดปุ่มทำรายงาน

Untitled Document
เลือก ปี เลือกจังหวัด     
เลือก CUP

Untitled Document
  • เลือกทั้งหมด

การแสดงรายงาน ให้เลือก หน่วยบริการที่ต้องการโดย คลิ้กที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้า ชื่อหน่วยบริการ

แสดงข้อมูลระดับ :: จังหวัด --
รายงานของจังหวัด ปี CUP
  
  หัวข้อ ผลงานรวม
ทั้งจังหวัด
1.
1.จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจช่องปากและได้รับการแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปาก(ได้รับการตรวจช่องปากและได้รับการแนะนำครั้งใดครั้งหนึ่งใน4ครั้งของการฝากครรภ์)
2.
2.จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการขูดหินน้ำลาย(คน)
3.
3.จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด(คน)
4.
4.. เด็กอายุ 9 -12 เดือน ได้รับการตรวจช่องปาก (คน)
5.
5.ผู้ปกครองเด็กอายุ 9 - 12 เดือน ได้รับการฝึกแปรงฟันให้เด็ก (คน)
6.
6.จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ทั้งหมด (เด็กแรกเกิดถึง11เดือน29วัน)
7.
7.จำนวนเด็ก 0-2 ปี ที่ได้รับการทาฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ (คน)
8.
8.จำนวนเด็ก 0-2 ปี ทั้งหมด(เด็กแรกเกิดถึง2ปี11เดือน29วัน)
9.
9.*จำนวนเด็กอายุ 18 เดือนทั้งหมดที่มารับวัคซีนในสถานพยาบาล(คน)
10.
10.*จำนวนเด็กอายุ 18 เดือนที่ได้รับการแปรงฟันก่อนนอนจากผู้ปกครอง(คน)
11.
11.จำนวนเด็ก ป. 1 ทั้งหมด**(คน)
12.
12.จำนวนเด็ก ป. 1 ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก**(คน)
13.
13.จำนวนเด็ก ป. 1 ที่ได้รับบริการผสมผสานอย่างสมบูรณ์**(คน)
14.
14.นักเรียนประถมศึกษาที่แปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน(คน)
15.
15.จำนวนนักเรียนประถมศึกษาทั้งหมด (คน)
16.
16.จำนวนโรงเรียนประถมศึกษาจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน(โดยครอบคลุมเด็กทุกชั้นเรียน)
17.
17.จำนวนโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม
18.
18.จำนวนโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัด
19.
19.จำนวนผู้สูงอายุได้รับบริการส่งเสริม ป้องกันและรักษา (คน)
20.
20.จำนวนผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันปลอม(รวมทุกสิทธิ์)(คน)
21.
21.- ฟันเทียมทั้งปาก
22.
22.- ฟันเทียมมากกว่า 16 ซี่
23.
23.- ฟันเทียมน้อยกว่า 16 ซี่
24.
24.. จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองของสมาชิกชมรม(ชมรม)