Untitled Document
Untitled Document
1
Untitled Document
Untitled Document
  เลือก CUP เลือกปีงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเป้าหมาย บุคคล แยกราย CUP
หมายเหตุ : ข้อมูลระดับ CUP หากป้อนข้อมูลใน รพสต.ไม่ครบทุกแห่ง ข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง
  CUP ประ
ชากร
ประ
ชากร
UC
หญิง
ตั้ง
ครรภ์
เด็ก
9
เดือน
เด็ก 18 เดือน เด็ก
3
ปี
เด็ก
ประถม
เด็ก
ป.1
เด็ก
ป.6
ผู้สูง
อายุ
เบา
หวาน
พิการ อสม
001
00020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี
0 0 0 0 0 0 1,455 265 257 0 0 0 288
004
10917 โรงพยาบาลจอมพระ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
005
10916 โรงพยาบาลท่าตูม
4,903 3,363 6 58 3 55 224 34 40 586 20 128 70
006
10918 โรงพยาบาลปราสาท
12,033 9,494 63 48 53 455 568 90 93 1,277 274 251 192
007
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
008
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
009
10923 โรงพยาบาลสังขะ
8,868 12,976 72 7 6 56 1,547 208 264 1,680 238 341 283
010
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง
9,980 8,029 21 98 120 56 795 141 150 956 217 442 143
011
10921 โรงพยาบาลสนม
9,372 6,023 96 41 29 210 1,087 133 149 2,018 294 536 235
012
10924 โรงพยาบาลลำดวน
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
013
10925 โรงพยาบาลสำโรงทาบ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014
10926 โรงพยาบาลบัวเชด
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
015
22302 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา
4,049 3,772 0 2 5 81 455 66 54 622 82 206 72
016
27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์
31,599 0 0 0 0 0 2,705 87 0 5,002 725 977 638
017
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
018
27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
019
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
020
11910 โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
021
11908 โรงพยาบาลรวมแพทย์สุรินทร์(หมออนันต์)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    80,804 43,657 258 254 216 913 8,836 1,024 1,007 12,141 1,850 2,881 1,921

 

end