Untitled Document
Untitled Document
1
Untitled Document
Untitled Document
  เลือก CUP เลือกปีงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเป้าหมาย บุคคล แยกราย CUP
หมายเหตุ : ข้อมูลระดับ CUP หากป้อนข้อมูลใน รพสต.ไม่ครบทุกแห่ง ข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง
  CUP ประ
ชากร
ประ
ชากร
UC
หญิง
ตั้ง
ครรภ์
เด็ก
9
เดือน
เด็ก 18 เดือน เด็ก
3
ปี
เด็ก
ประถม
เด็ก
ป.1
เด็ก
ป.6
ผู้สูง
อายุ
เบา
หวาน
พิการ อสม
001
00020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์
172,024 129,277 2,439 597 1,036 2,540 9,391 862 992 22,359 2,628 2,190 2,279
003
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี
60,870 0 676 0 0 0 4,645 736 799 10,480 6,833 836 606
004
10917 โรงพยาบาลจอมพระ
4,777 3,718 315 394 20 166 1,834 251 256 686 79 146 213
005
10916 โรงพยาบาลท่าตูม
18,055 15,476 72 79 90 295 1,286 191 200 2,421 398 371 424
006
10918 โรงพยาบาลปราสาท
75,500 60,165 147 130 120 442 5,881 742 643 8,575 1,698 2,025 1,342
007
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี
68,573 47,899 70 309 434 758 4,872 801 929 8,369 1,327 1,383 1,288
008
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ
137,525 98,423 221 511 606 1,249 8,444 1,155 1,481 16,999 1,962 8,609 2,492
009
10923 โรงพยาบาลสังขะ
59,362 41,356 593 507 801 840 4,603 1,483 1,552 6,697 962 1,629 1,133
010
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง
65,977 47,688 233 355 289 487 5,143 776 738 7,405 702 2,401 883
011
10921 โรงพยาบาลสนม
40,842 29,170 145 162 233 453 3,508 508 553 5,740 930 2,491 881
012
10924 โรงพยาบาลลำดวน
0 0 14 35 50 110 422 71 80 939 148 183 118
013
10925 โรงพยาบาลสำโรงทาบ
48,820 29,172 101 97 167 315 3,321 511 564 5,747 503 1,577 966
014
10926 โรงพยาบาลบัวเชด
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
015
22302 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา
22,373 20,015 117 46 49 115 1,382 237 223 2,469 311 568 270
016
27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์
35,232 24,122 0 0 0 0 1,547 387 434 5,399 750 812 753
017
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
018
27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์
31,336 19,407 88 255 378 1,047 2,788 347 449 5,284 555 407 656
019
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
020
11910 โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
021
11908 โรงพยาบาลรวมแพทย์สุรินทร์(หมออนันต์)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    841,266 565,888 5,231 3,477 4,273 8,817 59,067 9,058 9,893 109,569 19,786 25,628 14,304

 

end