Untitled Document
Untitled Document
1
Untitled Document
Untitled Document
  เลือก CUP เลือกปีงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเป้าหมาย บุคคล แยกราย CUP
หมายเหตุ : ข้อมูลระดับ CUP หากป้อนข้อมูลใน รพสต.ไม่ครบทุกแห่ง ข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง
  CUP ประ
ชากร
ประ
ชากร
UC
หญิง
ตั้ง
ครรภ์
เด็ก
9
เดือน
เด็ก 18 เดือน เด็ก
3
ปี
เด็ก
ประถม
เด็ก
ป.1
เด็ก
ป.6
ผู้สูง
อายุ
เบา
หวาน
พิการ อสม
001
00020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004
10917 โรงพยาบาลจอมพระ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
005
10916 โรงพยาบาลท่าตูม
4,903 3,363 6 58 3 55 224 34 40 586 20 128 70
006
10918 โรงพยาบาลปราสาท
12,033 9,494 63 48 53 455 568 90 93 1,277 274 251 192
007
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
008
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
009
10923 โรงพยาบาลสังขะ
1,341 6,855 41 7 6 56 926 134 174 711 125 206 148
010
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง
6,790 5,621 9 49 100 56 460 80 81 617 152 303 78
011
10921 โรงพยาบาลสนม
4,720 2,805 88 36 11 89 825 95 108 1,398 238 235 155
012
10924 โรงพยาบาลลำดวน
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
013
10925 โรงพยาบาลสำโรงทาบ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014
10926 โรงพยาบาลบัวเชด
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
015
22302 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา
4,049 3,772 0 2 5 81 455 66 54 622 82 206 72
016
27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์
31,599 0 0 0 0 0 2,705 87 0 5,002 725 977 638
017
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
018
27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
019
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
020
11910 โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
021
11908 โรงพยาบาลรวมแพทย์สุรินทร์(หมออนันต์)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    65,435 31,910 207 200 178 792 6,163 586 550 10,213 1,616 2,306 1,353

 

end