Untitled Document
Untitled Document
1
Untitled Document
Untitled Document
  เลือก CUP เลือกปีงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเป้าหมาย บุคคล แยกราย CUP
หมายเหตุ : ข้อมูลระดับ CUP หากป้อนข้อมูลใน รพสต.ไม่ครบทุกแห่ง ข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง
  CUP ประ
ชากร
ประ
ชากร
UC
หญิง
ตั้ง
ครรภ์
เด็ก
9
เดือน
เด็ก 18 เดือน เด็ก
3
ปี
เด็ก
ประถม
เด็ก
ป.1
เด็ก
ป.6
ผู้สูง
อายุ
เบา
หวาน
พิการ อสม
001
00020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์
159,047 118,727 2,439 597 1,036 2,540 8,464 862 992 20,771 2,628 1,927 2,068
003
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี
60,870 0 676 0 0 0 4,645 736 799 10,480 6,833 836 606
004
10917 โรงพยาบาลจอมพระ
0 0 305 375 0 0 1,244 177 192 0 0 0 116
005
10916 โรงพยาบาลท่าตูม
13,021 10,448 57 51 35 159 815 131 132 1,831 288 323 281
006
10918 โรงพยาบาลปราสาท
75,500 60,165 131 126 110 416 5,015 659 530 8,592 1,698 2,025 1,342
007
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี
68,573 47,899 70 309 434 758 4,872 801 929 8,369 1,327 1,383 1,288
008
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ
134,502 96,421 196 486 581 1,224 8,134 1,111 1,443 16,605 1,937 8,357 2,418
009
10923 โรงพยาบาลสังขะ
11,776 8,994 140 60 120 110 1,021 137 188 1,173 389 234 225
010
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง
65,977 47,688 233 355 289 487 5,143 776 738 7,405 702 2,401 883
011
10921 โรงพยาบาลสนม
22,705 16,355 113 107 171 305 2,112 326 358 3,405 601 1,360 508
012
10924 โรงพยาบาลลำดวน
0 0 14 35 50 110 422 71 80 939 148 183 118
013
10925 โรงพยาบาลสำโรงทาบ
48,820 29,172 101 97 167 315 3,321 511 564 5,747 503 1,577 966
014
10926 โรงพยาบาลบัวเชด
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
015
22302 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา
22,373 20,015 117 46 49 115 929 160 168 2,469 311 568 270
016
27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์
35,232 24,122 0 0 0 0 1,547 387 434 5,399 750 812 753
017
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
018
27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์
31,336 19,407 88 255 378 1,047 2,788 347 449 5,284 555 407 656
019
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
020
11910 โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
021
11908 โรงพยาบาลรวมแพทย์สุรินทร์(หมออนันต์)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    749,732 499,413 4,680 2,899 3,420 7,586 50,472 7,192 7,996 98,469 18,670 22,393 12,498

 

end