Untitled Document
Untitled Document
1
Untitled Document
Untitled Document
  เลือก CUP เลือกปีงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเป้าหมาย บุคคล แยกราย CUP
หมายเหตุ : ข้อมูลระดับ CUP หากป้อนข้อมูลใน รพสต.ไม่ครบทุกแห่ง ข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง
  CUP ประ
ชากร
ประ
ชากร
UC
หญิง
ตั้ง
ครรภ์
เด็ก
9
เดือน
เด็ก 18 เดือน เด็ก
3
ปี
เด็ก
ประถม
เด็ก
ป.1
เด็ก
ป.6
ผู้สูง
อายุ
เบา
หวาน
พิการ อสม
001
00020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์
138,296 105,150 2,313 536 988 2,317 7,577 737 834 18,462 1,974 1,574 1,637
003
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004
10917 โรงพยาบาลจอมพระ
0 0 305 375 0 0 1,244 177 192 0 0 0 116
005
10916 โรงพยาบาลท่าตูม
4,180 3,012 13 10 19 46 243 28 44 619 35 107 94
006
10918 โรงพยาบาลปราสาท
58,377 47,560 91 63 66 209 4,017 513 364 6,251 1,341 1,602 1,001
007
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี
68,561 47,899 70 310 434 758 5,039 656 701 8,430 1,322 1,384 1,288
008
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ
69,899 50,586 76 128 145 383 3,758 550 701 8,831 965 4,184 1,191
009
10923 โรงพยาบาลสังขะ
11,776 8,994 140 60 120 110 1,021 137 188 1,173 389 234 225
010
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง
63,527 47,688 231 343 268 468 4,924 756 708 7,405 655 2,214 837
011
10921 โรงพยาบาลสนม
18,139 13,161 113 107 247 727 1,486 221 251 3,405 601 1,360 353
012
10924 โรงพยาบาลลำดวน
0 0 14 35 50 110 422 71 80 939 148 183 118
013
10925 โรงพยาบาลสำโรงทาบ
48,820 29,172 101 97 167 315 3,406 521 621 5,747 503 1,577 966
014
10926 โรงพยาบาลบัวเชด
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
015
22302 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา
10,657 8,565 18 34 42 58 507 80 103 682 111 362 134
016
27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์
35,232 24,122 0 0 0 0 1,547 387 434 5,399 750 812 753
017
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
018
27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์
4,362 3,374 12 32 38 28 308 47 46 640 85 75 67
019
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
020
11910 โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
021
11908 โรงพยาบาลรวมแพทย์สุรินทร์(หมออนันต์)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    531,826 389,283 3,497 2,130 2,584 5,529 35,499 4,881 5,267 67,983 8,879 15,668 8,780